انجمن PHP
پسورد گذاری بر روی فایل zip با PHP - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن PHP (http://4php.ir)
+-- انجمن: پی اچ پی (/Forum-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C)
+--- انجمن: کد ها و فانکشن های آماده (/Forum-%DA%A9%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87)
+--- موضوع: پسورد گذاری بر روی فایل zip با PHP (/Thread-%D9%BE%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-zip-%D8%A8%D8%A7-PHP)پسورد گذاری بر روی فایل zip با PHP - شاهین سمیع عادل - ۲۹-۱-۱۳۹۴ ۱۰:۴۶ بعدازظهر

به وسیله قطعه کد زیر می توانید بر فایل های PHP خود را بر روی هاست رمزگذاری نمایید.
کد php:
<?php
$password 
'pass';
$outfile 'download.zip';
$infile 'file.txt';

header("Content-type: application/octet-stream");
header("Content-disposition: attachment; filename=$outfile");

@
system("zip -P $password $outfile $infile");
readfile($outfile);
@
unlink($outfile);
?>
منبع :
https://thomashunter.name/blog/generating-password-protected-zip-files-using-php/